För att minska utsläppen av växthusgaser krävs det att användningen av fossila bränslen minskar. Men vi kommer troligen inte att hitta ett enda superbränsle, som ersätter de som vi använder idag. Det är troligare att vi kommer att använda flera olika bränslen.

Den svenska transportsektorn ska ha fasat ut fossila bränslen till år 2045. Det har regeringen bestämt*. Det är dock knappast troligt att den diesel och bensin som används för transporter och persontrafik idag kommer att ersättas med ett enda bränsle. Olja har en mångsidighet som de flesta andra bränslen saknar, och därför handlar det om att hitta flera bränslen som kan användas på olika områden. Det är också viktigt att ta vara på olika restprodukter, som kan användas för att framställa bränslen.

FordonsbränslenBensinpump med E85

Några bränslen som är lovande, för olika användningsområden, är de följande:

  • Etanol kan användas för att driva fordon som är byggda för etanoldrift, men det kan också blandas med bensin och användas för att driva fordon byggda för bensindrift. E85 är en bränsleblandning som består av 85 % etanol och 15 % bensin. Läs mer om bioetanol på http://www.sekab.com/sv/biodrivmedel/e85/.
  • Gaser som metan och vätgas kommer också att spela en viktig roll. Redan idag används naturgas, men eftersom det är ett fossilt bränsle kommer det att behöva fasas ut. Forskning.se skriver att försök pågår för att göra det möjligt att producera inte bara värme, utan även bränslen, i kraftvärmeverk. Ett sådant bränsle är vätgas, som har den stora fördelen att det går snabbt att tanka en bil med det.
  • Eldrivna fordon har kanske inte framtiden för sig när det gäller långväga transporter, men de flesta bilresor, och även många transporter, rör sig över betydligt kortare avstånd. Där kan eldrivna fordon spela en viktig roll. För att elbilarna ska bli ett attraktivt alternativ krävs dock att de blir billigare, men också att det finns en bra infrastruktur för laddning. Många bostadsrättsföreningar är intresserade av att göra det lättare för de boende som köper en elbil, berättar Eskilstuna-kuriren. Troligen kommer vi i framtiden också att se hybridfordon som kan köras på antingen gas eller etanol, och el.

*Läs mer om detta här.